Formularz zgłoszeniowy GPPPZ 2019

V GPPPZ im. Witolda Rychtera 2019
Nazwisko i imię / Name + Telefon / Phone
Przyjmuję bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu GPPPZ. Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się roszczeń w stosunku do Organizatora.

I accept the GPPPZ regulations without any reservations. I declare that I participate in the event at my own risk and I take full responsibility for any damages caused, thus I waive any claims towards the Organiser.

Oświadczam, iż wszystkie dane zamieszczone w powyższym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Moim podpisem poświadczam, że informacje zawarte w zgłoszeniu są prawdziwe i akceptuję powyższe gwarancje oraz wszystkie warunki związane z moim udziałem w imprezie.

I declare, that all data entered in above entry form are correct and valid. By my signature I declare that all the information contained on the entry form is correct and that I acknowledge and agree in full to the terms and conditions of the above indemnity and that I accept all the terms and conditions relating to my participation in this event.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych przez PZM oraz Organizatora zawodów.

Based on Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), I consent to processing my personal data enclosed in the application form by the PZM & Stare Jak Nowe Association.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu zgłoszenia jest Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 66, 02-518 Warszawa oraz Stowarzyszenie Stare Jak Nowe.
2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przyjęcia mojego zgłoszenia i udziału w IV Rajdzie GPPPZ.
3. Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu:
– uczestnictwa w imprezie, w tym klasyfikowania w wynikach imprezy,
– publikacji wizerunku zgłoszonych osób (zdjęcia z uczestnictwa, rozdania nagród, publikacja wypowiedzi etc.);
– rezerwacji zakwaterowania,
– podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej,
– umożliwienia wjazdu na zamknięte odcinki, zgodnie z regulacjami zarządzającego obiektem.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda osób zgłoszonych w formularzu, którą każdy ze zgłoszonych ma prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w imprezie, zawierającej wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych osób zgłoszonych w formularzu będą np.:
– Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku rozgrywania imprezy leżącej w ich jurysdykcji,
– media, w związku z publikacją wyników, informacji prasowych, zdjęć z rajdu,
– obsługa imprezy,
– chronometraż,
– firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe zawarte w zgłoszeniu,
– firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy zgłoszonymi a administratorem danych osobowych.
6. Administrator danych osobowych będzie przechowywać dane osobowe w przypadku dokumentów zgłoszeniowych – przez okres 2 lat. W przypadku wyników i klasyfikacji rocznych – bezterminowo. W przypadku postępowania dyscyplinarnego zgodnie z procedurą regulującą to postępowanie.
7. Przysługuje mi prawo:
– żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu,
– żądania od administratora danych osobowych usunięcia danych osobowych zawartych w zgłoszeniu lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania (administrator danych osobowych poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane),
– otrzymania od administratora danych osobowych podanych przeze mnie danych osobowych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez PZM można kierować do inspektora ochrony danych PZM na adres e-mail iod@pzm.pl. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie www.pzm.pl/rodo.