Zgłoszenia na GPPPZ 2017

Bykudlatyy

Zgłoszenia na GPPPZ 2017

Dostępne są formularze zgłoszeniowe do III GPPPZ

> > WYPEŁNIJ KLASYCZNY FORMULARZ W PDF

lub poniższy z bezpośrednią możliwością wysłania do organizatora

 

Nazwisko i imię / Name + Telefon / Phone

 

Przyjmuję bez zastrzeżeń przepisy Regulaminu GPPPZ. Oświadczam, że biorę udział w imprezie na własne ryzyko, przejmuję na siebie pełną odpowiedzialność za powstałe z mojej winy szkody, a tym samym zrzekam się roszczeń w stosunku do Organizatora. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Stowarzyszenie Stare Jak Nowe (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
I accept the GPPPZ regulations without any reservations. I declare that I participate in the event at my own risk and I take full responsibility for any damages caused, thus I waive any claims towards the Organiser. I consent to processing my personal data enclosed in the formular by the Stare Jak Nowe Association (in accordance with the Personal Data Protection Act of 2002, Journal of Laws No 101, pos. 926).